Regulamin serwisu

§ 1. Zakres

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu www.plds.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Korzystając ze stron Portalu www.plds.pl Użytkownik potwierdza pełną akceptację następujących warunków:

§ 2. Informacje wstępne

 1. Właścicielem oraz Administratorem Portalu www.plds.pl jest Piotr Juszczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …………………….., ul. …………………….., ……………..Kraków, NIP ………………, REGON ………………….., email: ……………………
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać Administratorowi Portalu za pośrednictwem poczty internetowej – na adres: ………………
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:

 • tymczasowego wyłączenia Portalu,
 • aktualizowania danych, wprowadzania zmian w serwisie internetowym bez uprzedniej informacji o zamiarze wprowadzenia zmian,
 • całkowitego zamknięcia Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 1. Administrator Portalu informuje, że podczas odwiedzania Portalu, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz przetwarzania plików cookies przez Administratora Portalu znajdują się w Polityce Prywatności (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Polityce Cookies (załącznik nr 2 do Regulaminu).

§ 3. Podstawowe zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Portal nie stanowi platformy handlowej. Portal umożliwia uzyskanie przez Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, przy udziale Portalu, Wyceny produktów lub usług prezentowanych na Portalu od ich dostawcy/producenta. Portal nie służy do zawierania transakcji pomiędzy Użytkownikami a dostawcami/producentami produktów lub usług prezentowanych na Portalu. Administrator Portalu nie jest stroną umowy zawieranej przez Użytkownika z dostawcą/producentem produktów, usług prezentowanych na Portalu.
 3. Wszelkie treści (informacje, materiały, katalogi, zdjęcia oraz inne informacje) dotyczące produktów lub usług prezentowanych na Portalu maja charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 4. Wyłączne prawo do materiałów, danych, informacji znajdujących się na stronach serwisu www.plds.pl ma Właściciel Portalu będący jednocześnie Administratorem Portalu – Piotr Juszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………….
 5. Wszelkie treści (zdjęcia, materiały, opisy, artykuły, loga, znaki handlowe, znaki towarowe, znaki graficzne, znaki słowno-graficzne, adres serwisu internetowego, nazwy produktów itp.) umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Administratora Portalu jest zabronione. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów treści prezentowanych na Platformie, a także wykorzystywania ich w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora Portalu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Wykorzystywanie materiałów dostępnych na stronach Portalu (www.plds.pl) dozwolone jest wyłącznie przy równoczesnym podaniu źródła, przy czym w przypadku publikacji elektronicznych źródło powinno być podane w formie hiperłącza (linku) do strony, z której pochodzą.
 7. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu (www.plds.pl) materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, z wyraźnym zaznaczeniem rzeczywistego źródła (podanie adresu www.plds.pl). Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach Portalu (www.plds.pl) na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 8. Opublikowane na Portalu ogólne wzory umów mają charakter wyłącznie przykładowy. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu wzorów umów, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem wzorów umów udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem wzorów umów udostępnianych na stronach Portalu.
 9. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu. W przypadku naruszenia wyżej określonych warunków Administrator Portalu ma prawo w szczególności do żądania odszkodowania za straty oraz utracone korzyści z tytułu tego naruszenia.

§ 4. Formularz Wyceny

 1. Każdy Użytkownik Portalu ma możliwość złożenia za pośrednictwem Portalu zapytania o Wycenę produktów lub usług prezentowanych na Portalu. Wycena opracowywana jest i przesyłana bezpośrednio do Użytkownika przez dostawcę, producenta danego produktu lub usługi. Administrator Portalu nie opracowuje jak również nie przygotowuje i nie przesyła Wycen w imieniu lub na zlecenie producentów, dostawców produktów i usług prezentowanych na Portalu. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść uzyskanych przez Użytkowników Wycen.
 2. W celu złożenia zapytania o Wycenę produktów lub usług prezentowanych na Portalu, Użytkownik podaje swoje następujące dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, miejscowość planowanej budowy. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne. Podanie wskazanych danych jest konieczne dla złożenia zapytania o Wycenę i przekazania konkretnemu dostawcy lub producentowi zapytania w celu opracowania i udostępnienia Użytkownikowi Wyceny. Podając swoje dane, Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. Zapytanie o Wycenę, Użytkownik składa poprzez wypełnienie Formularza Wyceny dostępnego na stronie www.plds.pl oraz poprzez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak wskazania wymaganych w Formularzu Wyceny danych oraz oświadczeń i zgód, uniemożliwia złożenie zapytania o Wycenę zarówno poprzez Formularz Wyceny jak i w drodze bezpośredniego kontaktu z Administratorem Portalu.
 4. Pochodzące od Użytkownika zapytanie o Wycenę przekazywane jest przez Administratora Portalu do dostawcy produktu lub usługi, której zapytanie dotyczy w celu opracowania Wyceny. Dla opracowania Wyceny może okazać się konieczne przekazanie przez Użytkownika dodatkowych informacji związanych z produktem lub usługą, której Wycena ma dotyczyć. W celu uzyskania takich dodatkowych informacji i opracowania Wyceny, dostawca lub producent kontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem na dane wskazane w Formularzu Wyceny.
 5. Administrator Portalu uprawniony jest do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji o uzyskaniu przez Użytkownika Wyceny od producenta/dostawcy produktów lub usług prezentowanych na Portalu, oraz o zawarciu przez Użytkownika umowy z producentem/dostawcą produktów lub usług prezentowanych na Portalu w związku z uzyskaną Wyceną – w celu dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy Administratorem Portalu a producentem/dostawcą produktów lub usług prezentowanych na Portalu
 6. Dla zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług przez producentów, dostawców produktów i usług prezentowanych na Portalu, na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez Użytkownika, Administrator Portalu może wystąpić do Użytkownik o udzielenie następujących informacji, przedstawienie opinii w zakresie:

 • procesu uzyskania Wyceny i jej treści, w tym czasu oczekiwania na Wycenę, poziomu jej szczegółowości i przydatności, wartości Wyceny, przebiegu współpracy z producentem/dostawcą przy uzyskiwaniu Wyceny;
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z dostawcą/producentem produktów lub usług prezentowanych na Portalu, w tym przedmiotu i wartości umowy, konkurencyjności ceny, terminowości wykonania umowy, efektu końcowego, przebiegu współpracy stron przy wykonaniu umowy.

W celu uzyskania wyżej wskazanych informacji, Administrator Portalu jest uprawniony do zwrócenia się bezpośrednio do Użytkownika o ich udostępnienie, przy czym udostępnienie informacji opisanych w niniejszym punkcie jest dobrowolne.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkowników mogą być składane przez Użytkowników na bieżąco w trakcie użytkowania Portalu, jak również w terminie do 30 dni od daty zakończenia przez Użytkownika korzystania z usług Portalu. Reklamacja powinna być przesłana na następujący adres poczty elektronicznej: ……………………………. i zawierać oznaczenie Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub niespełniające pozostałych wymogów wskazanych w ustępie poprzedzającym nie będę rozpatrywane przez Administratora Portalu.
 3. Nadesłane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Administratora Portalu. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze zwrotnej wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została nadesłana.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie www.plds.pl oraz w siedzibie Administratora Portalu.
 2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Administratora Portalu lub zmianami wymagań prawnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.