Polityka Prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o wykorzystaniu danych osobowych, jest Piotr Juszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Juszczyńskie Zarządzanie Projektami Deweloperskimi, ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C, 30-148 Kraków, NIP 677-108-14-88, REGON 120278372 (w treści także „ZPD”).

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać od ZPD, kierując korespondencję na następujący adres:

 • listownie: 30-148 Kraków, ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C

 • elektronicznie: info@platformads.pl

 • telefonicznie: 795-441-220

ZPD obejmuje w posiadanie dane osobowe Użytkownika poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Wyceny umieszczonego na stronie www.platformads.pl lub w przypadku bezpośredniego kontaktu Użytkownika z ZPD, który jest Administratorem Portalu („Platforma Dom System”, www.platformads.pl), pod adresem kontaktowym wskazanym na stronach internetowych Portalu.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

ZPD przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 1. dla zapewnienia Użytkownikowi korzystania z usług Portalu, w tym:

 • uzyskania przez Użytkownika Wyceny na produkty lub usługi prezentowane na Portalu,

 • uzyskania przez Użytkownika bezpośredniego kontaktu do producenta/ dostawcy produktów lub usług prezentowanych na Portalu;

 • nawiązania przez producenta/ dostawcę produktów lub usług prezentowanych na Portalu, bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem w celu opracowania dla Użytkownika Wyceny na produkty lub usługi prezentowane na Portalu;

 • rozpatrywania oraz obsługi złożonych przez Użytkownika reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu;

 • obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych przez Użytkownika,

 • kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług Portalu,

 1. dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z funkcjonowaniem Portalu i korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;

 2. ze względu na prawnie uzasadniony interes ZPD, w celu:

 • archiwizowania dokumentacji związanej z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;

 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Portalu, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych,

 • dochodzenie roszczeń prawem przewidzianych,

 • kontaktowanie się z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji o otrzymaniu przez Użytkownika Wyceny od producenta/dostawcy produktów lub usług prezentowanych na Portalu, oraz o zawarciu przez Użytkownika umowy z producentem/dostawcą produktów lub usług prezentowanych na Portalu w związku z uzyskaną Wyceną – w celu dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy ZPD a producentem/dostawcą produktów lub usług prezentowanych na Portalu;

 • uzyskania od Użytkownika oceny funkcjonowania Portalu,

 • kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;

 1. na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, w celu:

 • uzyskania od Użytkownika informacji o przebiegu współpracy z producentem/dostawcą, z którym Użytkownik zawarł umowę na produkty lub usługi prezentowane na Portalu w związku z uzyskaną uprzednio Wyceną,

 • zapisywania danych w plikach cookie,

– udzielona przez Użytkownika zgoda może być w każdej chwili wycofana, w taki sam sposób w jaki została udzielona.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, miejscowość budowy, jest wymagane dla zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z usług Portalu. Odmowa podania wskazanych danych, uniemożliwia korzystanie z usług Portalu.

 1. Odbiorcy danych osobowych

 1. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe są przekazywane producentom/ dostawcom produktów lub usług prezentowanych na Portalu, w celu opracowania i przekazania Użytkownikowi Wyceny, a w przypadku akceptacji Wyceny w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą/producentem – w takiej sytuacji, podmioty którym udostępnione zostały dane osobowe Użytkownika mogą stać się odrębnymi od ZPD administratorami danych osobowych Użytkownika.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione przez ZPD Podmiotom współpracującym z ZPD w celu świadczenia na rzecz ZPD usług, w tym usług z zakresu obsługi prawnej i księgowej, przechowywania danych, analizy i statystyki, windykacji – podmioty te nie są uprawnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane osobowe są przetwarzane w imieniu i na rzecz ZPD), a ich działania podlegają obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszej Polityce Prywatności.

 3. ZPD może udostępniać dane osobowe Użytkownika organom publicznym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi naruszeń prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane:

 1. przez okres niezbędny dla korzystania przez Użytkownika z usług Portalu, a także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług Portalu, w celach:

 • rozliczeń z producentem/dostawcą produktów lub usług prezentowanych na Portalu,

 • dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług Portalu oraz prezentowania na Portalu produktów lub usług różnych dostawców/producentów,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwalnych.

maksymalnie przez okres do 6 lat od zakończenia roku, w którym Użytkownik korzystał z usług Portalu;

 1. w celach marketingowych, przez okres korzystania przez Użytkownika z usług Portalu lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych, ZPD obowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dla wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, ZPD jest uprawniony do przechowywania danych przez okres, w którym ZPD zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych przez ZPD;

 • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych Użytkownika;

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik uważa, że nie ma podstaw do tego, aby ZPD przetwarzał jego dane osobowe;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez ZPD danych osobowych Użytkownika; Użytkownik może zażądać, aby ZPD ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań:

– gdy zdaniem Użytkownika ZPD ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarza je bezpodstawnie; lub

– jeżeli Użytkownik nie chce, aby dane zostały usunięte, albowiem mogą one być potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; lub

– na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZPD;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika tj. prawo do otrzymania od ZPD danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Użytkownik może przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać, aby ZPD przesłał te dane osobowe do innego administratora danych osobowych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Użytkownik uważa, że Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika niezgodnie z prawem.

 1. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Microsoft Corporation, Redmond, Washington 98052, USA, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Portal oraz w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz w celach statystycznych i administracyjnych, zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 1.  

Wszystkie zbierane przez ZPD dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Kraków, dnia 30 marca 2020 r.